ROM-data, wat is de stand van zaken?ROM-data, wat is de stand van zaken?
06-06-2017

Nieuwsbrief 1 juni 2017

Over de wettelijke basis voor verwerking van ROM-gegevens en de privacy van persoonsgegevens is de afgelopen weken veel in het nieuws geweest. SVR neemt hier geen standpunt over in, maar voert alleen de gemaakte afspraken uit met haar contractpartners. Dat betekent dat SVR een beveiligde infrastructuur in stand houdt die het vrijgevestigden technisch mogelijk maakt om ROM-data aan SBG aan te leveren.

Switch: SVR realiseert een switch om aanlevering naar SBG te bufferen

De SVR realiseert op 19 juni een switch waarmee u de doorlevering van ROM-gegevens aan de SBG zelf kunt opschorten en tijdelijk kunt bufferen bij de SVR. Met deze switch is een persoonlijke kluis gemaakt met daarin uw ROM-gegevens, waarover u alleen beslist. Daarmee creëert u tijd om te verifiëren of u daadwerkelijk voldoet aan de toestemmingsvereiste voordat de gegevens naar SBG gaan. U kunt dan aantonen dat u wilt voldoen aan uw ROM-verplichting en de intentie heeft gegevens aan te leveren. Zodra u zeker bent van de toestemming van de cliënt levert u de gegevens alsnog aan. U beslist zelf over het aan- en uitzetten van deze switch. De switch kan voorzien in een buffering tot uiterlijk eind 2017. Als u niet aanlevert worden alle gegevens automatisch verwijderd na het verlopen van de administratieve bewaartermijn van 3 jaar.

Zodra de switch gerealiseerd is heeft u als vrijgevestigde dus drie opties:

1. U verandert niets, aanlevering loopt door

De switch staat standaard op ‘aanleveren’, alle gegevens worden gevalideerd en bij SBG aangeleverd. De afspraken worden uitgevoerd zoals vastgelegd. Op 15 juli 2017 worden alle gegevens, die u sinds uw koppeling met de aanleverstraat heeft aangeleverd bij SVR, (opnieuw) aangeleverd bij de SBG. Dat gebeurt om zeker te zijn dat er geen gegevens verloren gaan door het tijdelijk opschorten van de aanlevering tot nu toe.

2. U legt de aanlevering naar SBG tijdelijk stil

U moet hiervoor de switch omzetten op ‘niet aanleveren’. Uw gegevens kunnen gewoon via de koppeling aangeleverd worden bij SVR, die ze valideert en rapporteert of ze aangeleverd kunnen worden aan SBG. Uw gegevens staan nu opgeslagen in uw eigen kluis op de server van SVR. Zodra u zeker bent dat de gegevens aangeleverd mogen worden aan SBG, zet u de switch weer om naar ‘aanleveren’ en gaan de klaarstaande data alsnog naar SBG. De gegevens die u heeft aangeleverd bij SVR worden maximaal 3 jaar bewaard. Daarna worden de gegevens verwijderd.

3. U levert voorlopig helemaal niet aan bij SVR

U kunt gegevens ook zelf bufferen bij, of door, uw eigen softwareleverancier. U toont dan niet aan dat u wilt voldoen aan uw ROM-verplichting en de intentie heeft gegevens aan te leveren. Bovendien kan er door SVR geen controle op de werking van de koppeling en de correcte aanlevering van gegevens worden gedaan aan SVR en uiteindelijk aan SBG. Een mogelijke ander gevolg hiervan is, dat u in de toekomst deze data niet meer aan SBG kan aanleveren. Als u later alsnog gegevens wilt aanleveren vanuit deze positie, dan kijkt SVR of volledige aanlevering alsnog mogelijk te maken is, maar het is niet uitgesloten dat er dan kosten aan verbonden zijn.

Het is aan u welke van deze opties u kiest. SBG is op de hoogte van het tijdelijk bufferen van de gegevens en verleent hieraan volledige medewerking.

De rol van SVR en uw account

Wat is de rol van de SVR?

SVR heeft met alle vrijgevestigden met een account afspraken gemaakt in de bewerkersovereenkomst. Daarin is geregeld dat de vrijgevestigde gegevens kan aanleveren en daarin is gespecificeerd waarom en hoe we de data technisch bewerken. SVR verzamelt gegevens en stuurt ze door aan SBG, na eventuele correctie(s) door de vrijgevestigde zorgaanbieder. SVR is een tussenstation. Dit proces is niet gewijzigd. Met de bovengenoemde opties zijn de mogelijkheden van aanlevering slechts uitgebreid.

Aanhouden account bij SVR

SVR heeft met bijna 4.000 geregistreerde vrijgevestigden contractuele afspraken gemaakt over registratie en aanlevering van de ROM-gegevens aan SBG. Met het oog op andere verplichtingen, zoals het kwaliteitsstatuut en/of declaratievoorwaarden, adviseren we iedereen het SVR-account aan te houden, ook als u niet gaat aanleveren.

Resumerend

In april 2017 meldden we u dat vóór 1 mei 2017 de gegevens van het eerste kwartaal 2017 aangeleverd moesten worden. Dit is veranderd door de dataswitch die SVR nu realiseert. Op 15 juli 2017 worden alle eerdere data plus data die u vanaf nu aanlevert opnieuw aangeleverd aan SBG. U bent dan weer compleet voor het hele jaar. De dataswitch komt op 19 juni 2017 ter beschikking op het klantportaal van de SVR. Hiermee kunt u uw gegevens dus tijdelijk opslaan en vasthouden voor u ze aan SBG doorzendt.

SVR verwijst naar de verschillende beroepsverenigingen voor nadere informatie en adviezen.Terug